See English Version

گروه های هدف و مخاطبان کنفرانس

 

اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مدیریت ، اقتصاد، حسابداری ، کارآفرینی و گردشگری

دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در حوزه مدیریت ، اقتصاد، حسابداری ، کارآفرینی و گردشگری

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

شهرداري­ ها و سازمان­ هاي تابعه و شوراهاي اسلامي شهر

انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه مدیریت ، اقتصاد، حسابداری ، کارآفرینی و گردشگری

كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي مرتبط با مدیریت ، اقتصاد، حسابداری ، کارآفرینی و گردشگری

كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در مدیریت ، اقتصاد، حسابداری ، کارآفرینی و گردشگری